Legal News And Topics

Διάσταση, Διαζύγιο και Εντεύθεν: 10 νομικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε.

By November 14, 2020 No Comments

Διάσταση, Διαζύγιο και Εντεύθεν: 10 νομικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε.

1. Αποκλειστική χρήση οικογενειακής στέγης

Ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο συζύγους είναι ο ιδιοκτήτης της συζυγικής οικίας, το Οικογενειακό Δικαστήριο, αφού λάβει υπόψη το συμφέρον των παιδιών και τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, έχει εξουσία να εκδώσει διάταγμα αποκλειστικής χρήσης της συζυγικής οικίας από τον ένα από τους δύο συζύγους.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε από τους συζύγους μετά τη διακοπή της συμβίωσης τους ή μετά την αποστολή της απαιτούμενης γνωστοποίησης προς τον Επίσκοπο (στην περίπτωση θρησκευτικού γάμου όπως επεξηγείται πιο κάτω) ή μετά την καταχώρηση αίτησης διαζυγίου.

Η ισχύς του εν λόγω διατάγματος λήγει με την έκδοση του διαζυγίου.

 

2. Διαζύγιο για θρησκευτικό γάμο

Για να λυθεί ένας θρησκευτικός γάμος θα πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί μέσω επιστολής ο αρμόδιος Επίσκοπος/Μητροπολίτης της Επαρχίας όπου διαμένουν οι σύζυγοι για την πρόθεση έγερσης αγωγής διαζυγίου και για τον λόγο για τον οποίο ζητείται το διαζύγιο. Ο Επίσκοπος δύναται να καλέσει τους δυο συζύγους να παρουσιαστούν ενώπιον του ώστε να γίνει προσπάθεια συνδιαλλαγής. Μετά την παρέλευση 3 μηνών από τη λήψη της επιστολής από τον Επίσκοπο, η προσπάθεια συνδιαλλαγής θεωρείται ότι απέτυχε. Τότε ο σύζυγος που επιθυμεί τη λύση του θρησκευτικού γάμου μπορεί να καταχωρήσει αίτηση διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

 

3. Διαζύγιο για πολιτικό γάμο

Στην περίπτωση λύσης πολιτικού γάμου, δεν απαιτείται η αποστολή επιστολής προς τον Επίσκοπο. Η αίτηση διαζυγίου μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

 

4. Λόγοι διαζυγίου

Το διάταγμα διαζυγίου μπορεί να εκδοθεί για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

-Ισχυρός κλονισμός του γάμου (ο οποίος στην πράξη είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος διαζυγίου και μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ύβρεις, καυγάδες, ασυμφωνία χαρακτήρων κτλ)

-Μοιχεία

-Ανήθικη ή ατιμωτική συμπεριφορά ή άλλη επαναλαμβανόμενη ασυγχώρητη διαγωγή η οποία επιφέρει δεινή κατάπτωση της σχέσης του γάμου και αφόρητη συμβίωση για τον αιτητή διαζυγίου

-Επιβολή κατά της ζωής πχ. σωματική κακοποίηση

-Αφάνεια συζύγου

-Αδικαιολόγητη απουσία συζύγου η οποία διαρκεί για διάστημα 2 ετών αθροιστικά

-Πενταετής συνεχής διάσταση συζύγων

-Τελεσίδικη καταδίκη συζύγου σε φυλάκιση πέραν των 7 ετών

-Ανικανότητα για σεξουαλική επαφή που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του γάμου για 6 συνεχείς μήνες, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια έγερσης της αγωγής διαζυγίου

-Άρνηση του ενός συζύγου να αποκτήσει παιδιά παρά την αντίθετη επιθυμία του άλλου συζύγου

-Φρενοβλάβεια συζύγου επί τριετία καθιστώσα τη συμβίωση αφόρητη

-Αλλαγή θρησκείας ή δόγματος ή ενάσκηση ηθικής βίας και προσπάθεια ενός εκ των δύο συζύγων προς προσηλυτισμό του άλλου ή ανήλικων τέκνων σε αίρεση.

 

5. Δεν υπάρχει επί του παρόντος δυνατότητα για συναινετικό διαζύγιο

Παρά το ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κοινή επιθυμία για διαζύγιο και από τους δυο συζύγους, επί του παρόντος δεν υπάρχει νομοθετική βάση για συναινετικό διαζύγιο.

 

6. Διατροφή συζύγου

Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων ή και διαζυγίου, εάν ένας εκ των συζύγων δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του, τότε μπορεί να αποταθεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο για να λάβει διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο άλλος σύζυγος να καταβάλλει στον πρώτο μηνιαία διατροφή. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του αιτούντα συζύγου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του.

Η υποχρέωση διατροφής μπορεί να παύσει ή να αυξηθεί ή να μειωθεί αναλόγως των περιστάσεων.

Επίσης, η διατροφή μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί αν αυτό επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο αιτούντας σύζυγος βαρύνεται με σοβαρή υπαιτιότητα για τη λύση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίωσης.

Το διάταγμα διατροφής παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο σύζυγος υπέρ του οποίου εκδόθηκε ξαναπαντρευτεί ή αν συζεί μόνιμα με κάποιο άλλο πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση.

 

7. Διατροφή τέκνων

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Η διατροφή προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, το επίπεδο ζωής του τέκνου πριν τη διάσταση των γονέων και την οικονομική δυνατότητα των γονέων. Η διατροφή περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και ευημερία του τέκνου και επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, τα έξοδα για την εκπαίδευση του.

Με απόφαση και σχετική ρύθμιση από το Δικαστήριο, η υποχρέωση των γονέων για διατροφή του τέκνου τους είναι δυνατό να συνεχίσει και μετά την ενηλικίωση του, στις περιπτώσεις όπου ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν τούτο, όπως σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας του τέκνου ή υπηρεσίας θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή φοίτησής του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επαγγελματική σχολή.

Το Οικογενειακό Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει αίτηση για διατροφή τέκνων σε περίπτωση διάστασης των συζύγων ή και διαζυγίου.

 

8. Γονική μέριμνα

Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο (‘γονική μέριμνα’) είναι καθήκον και δικαίωμα και των δυο γονέων οι οποίοι το ασκούν από κοινού από την ημέρα γέννησης του. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ονόματος, την επιμέλεια του, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου.

Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων ή και διαζυγίου, η γονική μέριμνα καθορίζεται από το Οικογενειακό Δικαστήριο και ανατίθεται συνήθως στους δυο γονείς από κοινού ή σε ένα αναλόγως των περιστάσεων.

Επίσης ο τόπος διαμονής του ανηλίκου ανατίθεται στον ένα από τους δυο γονείς (συνήθως τη μητέρα), ενώ εκδίδεται διάταγμα επικοινωνίας για τον άλλο με το οποίο μπορεί να επικοινωνεί με το τέκνο σε συγκεκριμένες μέρες και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

9. Περιουσιακές διαφορές συζύγων

Σε περίπτωση που επέλθει η διάσταση των συζύγων ή η έκδοση διαζυγίου, και η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να εγείρει αγωγή στο Δικαστήριο και να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Η συνεισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά.

Η περιουσία περιλαμβάνει τόσο κινητή περιουσία (πχ μετρητά, μετοχές και αυτοκίνητα) όσο και ακίνητη περιουσία, η οποία αποκτήθηκε είτε πριν από το γάμο με την προοπτική γάμου είτε μετά το γάμο.

Οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε δυνάμει δωρεάς ή κληρονομιάς δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διαχωρισμού της περιουσίας.

Το δικαίωμα αξίωσης σε περιουσία παραγράφεται τρία χρόνια μετά την έκδοση διαζυγίου.

 

10. Δικαίωμα ανιόντων σε σχέση με τα εγγόνια τους

Οι ανιόντες έχουν δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με τα εγγόνια τους. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρεμποδίζει την προσωπική επικοινωνία του τέκνου με τους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που έχει σχέση αποκλειστικά με τη διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Το Δικαστήριο μπορεί να ρυθμίζει θέματα που αφορούν την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού.

Η οποιαδήποτε αναφορά στο πιο πάνω κείμενο δεν αποτελεί νομική συμβουλή και έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

 

Ματθαίος Αντωνίου
Δικηγόρος
ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΜΕΤΑΞΑ ΔΕΠΕ

© 2018-2020 Antoniou & Metaxa LLC. All rights reserved.